• Op woensdag 17 April wordt de ALV van de Omni Vereniging Onze Gezellen gehouden. Hierbij de uitnodiging en agenda. 

  ALGEMENE LEDENVERGADERING OMNI-VERENIGING R.K.S.V. ONZE GEZELLEN

  Aan: De ereleden, leden van verdienste en de leden van de Omni-vereniging R.K.S.V. Onze Gezellen.

  Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 april 2024 aanvang 20.00 uur, in de algemene ruimte van de “D’Olde Geet”.

   

  AGENDA:

   

  1 Opening, vaststellen aanwezigheid kiesmensen

  2 Ingekomen stukken en mededelingen

  3 Notulen Algemene Ledenvergadering 20 april 2023

  4 Jaarverslag Omni-bestuur, beheercommissie

  5 Jaarverslag Financieel en verslag kascontrolecommissie

  6 Bestuursverkiezing: De functie van Penningmeester is vacant. Er heeft zich nog geen nieuwe kandidaat gemeld voor deze functie

  7 Behandeling en vaststelling begroting 2023

  8 Beleidsonderwerpen 2023/2024

  9 Kascontrolecommissie 2023

  10 Rondvraag

  Stukken ter voorbereiding op de vergadering zijn digitaal op te vragen via mdebreij@outlook.com .

  De financiële stukken liggen ter inzage bij de voorzitter/secretaris OMNI.